Thông báo
Thứ Bảy, 17 Tháng 3 Năm 2018
  • TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI
  • Doanh thu du lịch của Bình Thuận trong 9 tháng năm 2017 ước tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2016 Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ phục vụ khách du lịch có chuyển biến. Trong 9 tháng năm 2017, toàn tỉnh ước đón được 3.595.295 lượt khách, đạt 70,45% kế hoạch, tăng 10,19% so cùng kỳ năm trước (trong đó khách lưu trú đạt 3.538.125 lượt khách, tăng 10,29% so với cùng kỳ năm trước với 5.833.304 ngày khách (tăng 12,51% so với cùng kỳ năm trước); khách du lịch quốc tế đạt khoảng 435.702 lượt (đạt 77,39% kế hoạch, tăng 17,46% so cùng kỳ năm trước) với 1.299.172 ngày khách (tăng 18,38% so với cùng kỳ năm trước). ).
  • Trung ương giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020. Theo Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 và Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Bình Thuận được ngân sách trung ương hỗ trợ trong 05 năm với tổng số là 3.849.030 triệu đồng, bao gồm vốn trong nước là 3.278.053 triệu đồng, vốn nước ngoài là 570.977 triệu đồng. Trong đó, trung ương thu hồi tạm ứng ngân sách trung ương với tổng số là 935.750 triệu đồng.  

  • TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 Trong 6 tháng đầu năm kinh tế tỉnh nhà phát triển ổn định, trong đó nhiều lĩnh vực chuyển biến khá. Trong nông nghiệp, dự ước 6 tháng đầu năm 2017 sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch đạt 5.936,8 tấn (tăng 7,44% so với cùng kỳ năm trước). Trong công nghiệp, đáng chú ý là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khá cao so với mức tăng chung (CN chế biến, chế tạo tăng 7,93% so với 6 tháng năm trước). Tổng mức bán lẻ hàng hóa 6 tháng tăng 11,19% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách có nhiều cố gắng. Ước 6 tháng đầu năm 2017 đạt 64,81% dự toán năm, tăng 14,66% so với cùng kỳ năm trước. Các vấn đề xã hội tiếp tục có nhiều mặt chuyển biến.