phim mới

phim bộ

phim họat hình

phim chieu rap

phim han quoc

phim hanh dong

Cơ cấu tổ chức và Chức năng, nhiệm vụ các Phòng, ban Sở Kế hoạch và Đầu tư

I. Phòng Kế hoạch

  1. Tổng hợp xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch kế hoạch chung của tỉnh. Theo dõi tình hình triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch các huyện, thị xã, thành phố sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
   2. Tham mưu tổng hợp, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bố trí cân đối vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách địa phương 5 năm, hàng năm.

  3. Tham mưu chương trình hành động và các chính sách, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
   4. Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, kế hoạch đầu tư XDCB tháng, quý, 6 tháng, hằng năm, 5 năm; thực hiện các báo cáo chuyên đề, báo cáo công trình trọng điểm và những báo cáo khác do lãnh đạo Sở phân công.

   5. Tham gia góp ý với các phòng trong việc thẩm định các dự án liên quan đến các dự án sử dụng vốn NSNN về quy mô công trình, bố trí nguồn vốn và sự phù hợp các quy hoạch. 

   6. Theo dõi, nắm bắt, tổng hợp báo cáo công tác giám sát đầu tư các nguồn vốn ngân sách nhà nước.

   7. Tham mưu chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước, kinh tế hợp tác xã; đề xuất chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển doanh nghiệp Nhà nước, kinh tế hợp tác xã ở địa phương.

   8. Thường trực các Tổ chuyên viên giúp việc: Ban điều hành thực hiện Đề án phát triển khu kinh tế huyện đảo Phú Quý, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Bình Thuận.

II. Phòng Thẩm định

  1. Tham mưu Giám đốc Sở công tác thẩm định các dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu và kiểm tra công tác đấu thầu các công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; bao gồm: vốn ngân sách tập trung, vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu, vốn trái phiếu chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA).
  2.
Tham mưu Giám đốc Sở công tác thẩm định kế hoạch đấu thầu, kết quả đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

  3. Phối hợp với phòng Kế hoạch thực hiện công tác giám sát đầu tư xây dựng và nghiên cứu đề xuất các chính sách về quản lý đầu tư XDCB.

  4. Theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các dự án đấu thầu đã được phê duyệt và tình hình thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh theo quy định.

 5. Hướng dẫn nghiệp vụ về thẩm định dự án đầu tư, đấu thầu cho cơ quan thẩm định thuộc các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh.

III. Phòng Hợp tác Đầu tư

  1. Vận động, thu hút, điều phối quản lý nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi chính phủ của tỉnh; hướng dẫn các sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ trình UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  2. Đánh giá tình hình thực hiện các chương trình dự án ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; tham mưu lãnh đạo sở xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ có liên quan đến nhiều sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã; định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ.


  3. Tham mưu lập kế hoạch và triển khai thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, tuyên truyền, quảng bá về môi trường đầu tư, các chính sách ưu đãi của tỉnh nhằm vận động, thu hút vốn đầu tư vào địa phương.

  4. Tham mưu lãnh đạo Sở trong việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo phân cấp.

  5. Quản lý hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Theo dõi, nắm bắt, tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo sở giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư.

  6. Chủ trì xây dựng các chương trình, dự án hợp tác với các địa phương, các vùng lãnh thổ trong và ngoài nước.

IV. Phòng Đăng ký Kinh doanh

  1. Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  2. Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về đăng ký doanh nghiệp quốc gia; cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp cho UBND Tỉnh, các cơ quan có liên quan, cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu.


  3. Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp; đôn đốc doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

  4. Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

  5. Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

  6. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

  7. Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định; những khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan có thẩm quyền.

  8. Quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác đăng ký kinh doanh đảm bảo an toàn và theo đúng quy định.

  9. Đăng ký cho các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

 10. Tham mưu chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tư nhân; đề xuất chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở địa phương.

V. Thanh tra

  1. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  2. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về kế hoạch và đầu tư của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.


  3. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư được quy định tại Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/04/2007 và Nghị định 62/2010 ngày 04/6/2010 của Chính phủ và các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

  4. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  5. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật của Nhà nước được phát hiện qua hoạt động thanh tra.

  6. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, tổ chức thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra.

  7. Khi cần thiết, yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ công chức tham gia Đoàn thanh tra.

  8. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

  9. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

VI. Văn phòng

  1. Tiếp nhận công văn đến, phân loại trình lãnh đạo sở xem xét, chỉ đạo. Thông báo ý kiến của lãnh đạo đến các phòng ban thuộc Sở. Kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện theo yêu cầu của lãnh đạo.

  2. Lập chương trình công tác định kỳ của Sở; giúp Giám đốc sở tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các quy chế làm việc, quy trình xử lý công việc, chương trình, kế hoạch hoạt động của Sở đã được ban hành.

  3. Tham mưu Giám đốc sở về công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; tổ chức bộ máy và nhân sự; tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, thi cử đối với các bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; các chế độ chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, hưu trí, nâng lương, khen thưởng và kỷ luật đối với công chức trong cơ quan theo đúng các chính sách, chế độ và thẩm quyền.

  4. Lập kế hoạch và thực hiện việc mua sắm, sử dụng vật tư, văn phòng phẩm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác chung của Sở, công tác của các phòng và Lãnh đạo Sở.

  5. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, luân chuyển công văn, tài liệu đến và đi theo đúng thời gian, quy định của pháp luật về lưu trữ và bảo mật.

  6. Chủ trì cùng các phòng, đơn vị tổ chức bố trí phục vụ hội nghị, hội họp, tiếp khách, nghi lễ trong cơ quan.

  7. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản của cơ quan; đảm bảo các điều kiện làm việc, điều động phương tiện đi lại phục vụ công tác của cơ quan theo đúng các quy định của Nhà nước; Quản lý, bảo trì, sửa chữa toàn bộ tài sản của cơ quan.

  8. Lập dự toán thu, chi, quyết toán tài chính hàng năm, hàng quý phục vụ cho hoạt động của cơ quan; lập dự trù kinh phí cho việc chi tiêu thường xuyên cũng như đột xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Sở. Thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản được giao.

  9. Đảm bảo an ninh, trật tự, duy trì nội quy, kỷ luật lao động trong cơ quan và công tác thi đua khen thưởng. Tham mưu cho Giám đốc về công tác quân sự, dân quân tự vệ, phòng cháy, chữa cháy.

  10. Tham mưu thực hiện đề án cải cách hành chính; thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, hướng dẫn thủ tục đầu tư và đăng ký kinh doanh theo cơ chế “một cửa” tại Văn phòng theo quy trình đề án được duyệt.

  11. Quản lý, điều hành mạng nội bộ, trang Web của cơ quan; tổng hợp, biên tập các bản tin. Chủ trì, phối hợp với các phòng ban liên quan tham mưu lãnh đạo trong việc cung cấp thông tin đối với các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức và cá nhân.

 12. Quản lý thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình ThuậnBản quyền thuộc về Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Thuận © 2008
Giấy phép số 12/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và TTĐT cấp ngày 29/7/2008.
Thư điện tử: kehoach@binhthuan.gov.vn